از طریق راه ارتباطی زیر میتوانید شکایت خود را در زمینه عملکرد ونکا – کیفیت محصول و یا هر موضوع دیگری که مربوط به مجموعه ونکا است ارسال نمایید.

count(title)%